بهار ، ثانیه ثانیه از راه میرسد...

و اینجا کسی ست که به اندازه تمام شُـکوفه های بهاری

دوستت دارد.


چشمکچشمکسالی پُر از توأم و سرشار از آکنده برایتان مَملو از لبریزم!چشمکچشمک


 

سالێ ته‌زه‌ مه‌واره‌ک