آینه های دو طرفه:

افرادی به این روش از شما در  حالی که در هتل یا حمام یا دستشویی یا اتاق پرو هستید، فیلم یا عکس تهیه کرده و به معرض عموم می گذارند.

پس قبل از این که از محل های دارای آینه استفاده کنید، از یک طرفه بودنِ آینه ها مطمئن شوید.

قبل از هر کاری از تست انگشت استفاده کنید:انگشت خود را روی آینه قرار دهید،اگر بین انگشت شما و تصویر آن فاصله ای باشد این آینه ی واقعی است.

اما اگر انگشت شما به تصویرش چسبیده باشد،یعنی این که این آینه دوطرفه است و فردی دارد شما را مشاهده می کند!

دلیل علمی: چون در آینه ی واقعی، لایه ی جیوه در پشت شیشه وجود دارد. ولی در آینه های دو طرفه، لایه ی جیوه در روی سطح شیشه قرار دارد

منبع: گفتگوی تنهایی