اول از همه عکسی رو که از تابلوی هیئت متوسلین علی بن ابیطالب (ع)

چَرَم گرفتم رو می ذارم