مسابقات در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ساعت 15 برگزار شد و ساعت 22 به پایان رسید.

اعضای تیم از راست :  محسن خسروی - ابوالفضل قائمیان - حسین صابری نیک - مصطفی قربانپور - علی کشاورز - حسین ریحانی - حسین سرداری