سیل 21 اردیبهشت 89

بقیه عکسها در ادامه مطلب


بهار 88

 

 

 

منبع آب روستا

 

 

 

 

 

چرم کهنه از فراز زمینهای (( کال تراکتور )) - 3 شهریور 90

بالاتر از آبشار

پیاده به سوی مدرسه

زمستان و سرویس مدرسه

بالاتر از آبشار