همکاران مجتمع سیمای ولایت-راست: آقای خسروی - من - آقای کشاورز-آقای صابری نیک-آقای عطایی- و آقای جهانی

بقیه عکسها در ادامه مطلب


عروسی -  راست: آقای صبور

22 بهمن سال 87 - بسوی مزار شهدا

خرداد 1388-

25 فروردین 88 - سرویس برگشت- من و آقای کشوری و آقای حشمتی باز هم حدود 3 کیلومتری پیاده تو برف اومدیم

مخلصیم دربست ، مسافرم نمیزنیماوه

همون قصه همیشگی پیاده روی تو برفنیشخند