وقتی معلم... 

وقتی که معلم پیر شود ...

تو جوان شده ای .

وقتی معلم دست به عصا شود ...

تو بی باک تر شده ای .

وقتی معلم برای دیدن دست بر پیشانی است ...

تو تیزبین شده ای .

وقتی معلم باز نشسته شود ...

تو سر کار گذاشته شده ای

وقتی معلم تنها شود ...

تو عاشق شده ای .

وقتی معلم می میرد ...

تو پیر شده ای ...

حال بگذار پروانه ها دوران پیله گی خود را بیاد نیاورند ...