دوباره مهر اومد. پایان 4 ماه تعطیلی تسلیت. 4 ماهه ساعت 9 بیدار شدی( البته خیلی شاهکار کُنی ). حالا باید 7 صبح ( کله سحر ) بیدار شی بری مدرسه...

امسال سال ششمه تدریسمه. (با تشکر از آقای صلاحی دبیر متعهد علوم که یاد آوری کردن ساله ششمه نه پنجم ( تو نظرات به نام احمد نظر داده بود و من فکر کردم حاج احمد خودمونه حالا نگو نامرد عمدا به اسم حاج احمد نظر داده ) ) به همین راحتی 5 سال گذشت.

 سه شنبه تا پنجشنبه میرم  شهید سپاهی چَــــرَم.

     بای بای