زیباترین سوگند سُـهــراب

زیباترین سوگند سهراب

نه تو می مانی و نه اندوه

و نه هیچیک از مردم این آبادی...

به حباب نگران لب یک رود قسم،

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،

غصه هم می گذرد،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...

لحظه ها عریانند.

به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز

منبع :؟؟؟

/ 1 نظر / 6 بازدید

بسيار زيبا است.