مـردم جـوری حـرف مـی زنند کـه همـه چیـز را مـی دانند.

امـا اگـر جـرات کنـی و سئوالی بپرسـی آنهـا هیـچ چیـز نمـی دانند .

پائولو کوئیلو

 

If one can do it, I can do it

If no one can do it, I must do it

 

هیچ وقت امیدتونو از دست ندین

کپک هیچ وقت فکر نمیکرد پنی سیلین بشه!

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید